VOOR mijn SAUNABEZOEK…
• Ik bereid mijn saunabezoek goed voor en lees deze infofiche grondig door.

  • Als ik ziek ben, symptomen vertoon, recent in contact ben gekomen met iemand die symptomen vertoont of corona heb… dan ben ik verstandig en stel ik mijn saunabezoek nog even uit.

WELLNESS

• Ik zorg ervoor dat ik steeds volledig op mijn handdoek zit in de sauna.

REGLEMENT

Dit reglement geldt voor iedere bezoeker van Sauna Aquarius Oostende. Iedereen die de zaak betreedt, is op de hoogte van de onderstaande regels en erkent dat bij overtreding ervan de mogelijke sancties genomen zullen worden.

De toegang wordt ontzegd of men wordt verzocht de zaak te verlaten bij:
• personen die jonger zijn dan 18 jaar. Een geldige identiteitskaart, rijbewijs, is vereist.
• personen in het bezit en/of onder invloed zijn van drugs/alcohol, die ze verhandelen of gebruiken.
• personen zonder verzorgd voorkomen of passende kledij
• personen die om het even wat voor soort wapen bij zich hebben.
• personen die spanningsvelden en/of agressiviteit meebrengen.
• personen die luidruchtig zijn (binnen en buiten), ongepast handelen of geweld uitlokken tegen de uitbater, het personeel, en andere klanten.
• personen die in het verleden moeilijkheden hebben veroorzaakt in onze of andere horecagelegenheden.

De toegang houdt in dat men zich binnen houdt aan de volgende regels:

• het is ten strengste verboden glazen mee naar boven te nemen, evenals eigen dranken mee te brengen. Bij het ontdekken van eigen drank, vragen u dan vriendelijk om de zaak te verlaten.

• het is ten strengste verboden te roken buiten de daarvoor voorzien ruimte
• het personeel niet hinderen en/of beletten bij hun taken

• het is enkel toegelaten om uw gsm te gebruiken in de vestiaire en de bar. Filmen/foto’s verboden.
• kleding en andere bezittingen kunnen worden opgeborgen in de lockers. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen sleutel.
• verlies van de sleutel betekent vervanging van het slot. De kosten hiervan zijn 20€ en worden doorgerekend aan de klant.
• verkoop, flyering en sampling kan enkel en alleen na uitdrukkelijke toestemming.
• respectloze intimiteiten, zijn niet geoorloofd.
• aanwijzingen van het personeel dienen te worden opgevolgd.
• orde en netheid dient gerespecteerd te worden.
• Aquarius kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële of immateriële schade aan bezoekers en hun bezittingen, of van verlies of diefstal.
• in situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de directie over de te nemen maatregelen.Veiligheidsregels:
• 1 camera aan de kassa waakt over uw en onze veiligheid. Bij het betreden van het complex stemt u hiermee in.
• klanten die de zaak verlaten worden verzocht zich niet in het verkeer te begeven na het gebruik van alcohol. Overtreders riskeren:
• een verzoek hun gedrag te wijzigen.
• een verwijdering uit Aquarius Oostende.

Ce règlement s’applique à chaque visiteur du Sauna Aquarius Ostende . Tout le monde est au courant des règles ci-dessous en entrant le complexe et reconnaît que lors d’une infraction, les sanctions possibles seront prises.

L’accès est interdit ou on demandé de quitter le complexe:
• aux personnes qui ont moins de 18 ans. Une carte d’identité valable, un permis de conduire, une carte sis/vitale ou la carte de membre est exigé.
• aux personnes en possession et/ou sous l’influence des drogues/alcool qu’ils négocient ou utilisent.
• aux personnes sans apparance soignée ou vêtements convenants.
• aux personnes en possession de n’importe quel type d’arme.
• aux personnes qui provoquent de la tension et/ou l’agressivité.
• aux personnes bruyantes (à l’intérieur et à l’extérieur).
• aux personnes qui agissent violemment ou inappropriément provoquent vers l’exploitateur, le personnel, les artistes, et/ou d’autres clients.
• aux personnes qui ont causé dans le passé les difficultés dans nôtres ou d’autres établissements.
• aux personnes qui viennent pour la première fois, et quand un nombre limité de nouveaux clients est admis. Cela peut différents raisons avoir.
L’accès implique qu’on s’en tient au sein aux règles suivantes:
• il est strictement interdit d’emporter de verres aux étages. Il est interdit de consommer vos propres boissons. Si vous découvrez que vous avez bu votre propre boissons, vous serez prié de quitter les lieux.
• il est strictement interdit de fumer hors des fumoirs.
• ne pas empêcher le personnel de leurs tâches.
• les vêtements et d’autres biens peuvent être rangés dans les vestiaires. Tout le monde est responsable de sa propre clé.
• la perte de la clé signifie le remplacement de la serrure. Les frais du dédommagement seront 20€.
• la vente, flyering et sampling peut uniquement après l’autorisation explicite.
• les intimités irrespectueses, le racisme et la discrimination ne sont pas autorisés.
• les indications du personnel doivent être suivies.
• l’ordre et la propreté doivent être respectés
• Aquarius ne peut pas tenu responsable pour des blessures, des dommages matériels ou immatériels aux visiteurs et à leurs biens, de perte ou de vol.
• dans les situations, où ce règlement ne suffit pas, la direction décide des mesures à prendre.Consignes de sécurité:
• des caméras veillent sur votre et notre sécurité. En entrant du complexe vous consentiez.